Hartelijk welkom bij Bambino World!
Start > AV - eBay Algemene Verkoopvoorwaarden (België)

AV - eBay Algemene Verkoopvoorwaarden (België)

 

stand: maart 2007 / versie: 3.02.

 

 

§ 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen van BAMBINO WORLD Handels GmbH („BAMBINO WORLD") met maatschappelijke zetel te IZ NÖ-Süd, Straße 2, M7,  2355 Wiener Neudorf, Oostenrijk en ingeschreven onder het nummer FN 277615h, LG Wr Neustadt en handeldrijvend onder BTW Nr.: ATU62496329 op  de online handelsplaats eBay, zoals hierna gedefinieerd, onafhankelijk van het verkoopformaat (b.v. vaste prijs formaat, online veiling), zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zoals deze van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Het uitbrengen van het bod door de klant respectievelijk het stellen van een vaste prijs optie houdt van rechtswege in dat de klant de toepasselijkheid en tegenstelbaarheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden zijn exhaustief en alle andere (afwijkende) contractuele bepalingen van de klant die niet uitdrukkelijk schriftelijk bekrachtigd werden door BAMBINO WORLD, zijn  niet tegenstelbaar aan BAMBINO WORLD.

 

Het online handelsplatform eBay wordt thans uitgebaat door eBay Europe S.a.r.l., 15 rue Notre Dame, L-2240 Luxemburg (contractspartij van leden die in de Europese Unie wonen of er hun zetel hebben) en is actief in België via www.ebay.be en haar subdomeinen („eBay"), gericht tot klanten en prospecten met woon- of verblijfplaats in België.

 

§ 2 Overeenkomst

De klant garandeert dat zijn/haar contactinformatie (identiteit, gebruikersnaam, e-mailadres, etc) die opgegeven werden bij zijn registratie op het eBay platform waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn. De klant verklaart tevens dat hij/zij wettelijk bekwaam is om een (koop)overeenkomst aan te gaan en zijn woon- of verblijfplaats in België heeft.

 

Indien de klant zijn woon- of verblijfplaats buiten België heeft en/of de levering plaatsvindt buiten België, zullen de Algemene Voorwaarden geldend in het land van de levering automatisch van toepassing zijn.

 

Het tot stand komen van de overeenkomst is naargelang het aanbiedingsformaat afhankelijk van de hiernagenoemde bepalingen.

 

2.1. Als er in het kader van een online veiling een artikel wordt geplaatst door BAMBINO WORLD dan is het vrijgeven van de aanbieding door BAMBINO WORLD op eBay gelijk met een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst. Deze richt zich op de klant, die op het eind van de online veiling het hoogste bod uitbrengt en tevens aan de eventueel vastgelegde voorwaarden voldoet. De aanbieding kan tijdens de individueel vastgelegde looptijd van de online veiling worden aangenomen - dit gebeurd uitsluitend via de biedfunctie, die door eBay op haar handelsplatform ter beschikking wordt gesteld. Door het uitbrengen van een bod neemt de klant het aanbod  aan. Het bod vervalt indien een derde tijdens de looptijd van de online veiling een hoger bod uitbrengt. Daarbij is de officiële eBay-tijd beslissend voor de meting van de looptijd van de online veiling. Op het eind van de respectievelijke looptijd van een online veiling of indien deze voortijdig werd beëindigd, komt er een overeenkomst met de klant tot stand, die het hoogste bod heeft uitgebracht - tenzij de vermelde minimumverkoopprijs (zogenaamde Reserve-Price) niet werd bereikt.

 

2.2. Als er in het kader van een online veiling een product online wordt geplaatst door BAMBINO WORLD, dat bovendien is voorzien van een vaste prijs functie („Nu-Kopen" of „Nu Nieuw"), dan is er al sprake van een aanbod in juridische zin. Indien de klant de vaste prijs optie uitvoerd en tevens aan de eventueel vastgelegde voorwaarden voldoet (acceptatie in juridische zin), dan komt de overeenkomst met de klant tot stand zonder dat er een looptijd hoeft te verstrijken en zonder het doorvoeren van een online veiling. Bij een parallelle online veiling is het afsluiten van de overeenkomst voor de aangegeven vaste prijs mogelijk, totdat er een bod voor de online veiling wordt uitgebracht. Indien er een minimumverkoopprijs bestaat (zogenaamde Reserve-Price) dan blijft het sluiten van de overeenkomst ook nog na het uitbrengen van boden in het kader van de online veiling mogelijk, totdat de minimumverkoopprijs wordt bereikt of het bod meer als de minimumverkoopprijs bedraagt.

 

2.3. Als er een product uitsluitend in het vaste prijs formaat wordt geplaatst dan staat het vrijgeven van de aanbieding door BAMBINO WORLD op eBay gelijk met een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst voor de aangegeven prijs. De overeenkomst met de klant komt tot stand, zodra de klant aan de eventueel vastgelegde voorwaarden voldoet en de vaste prijs functie ("Nu Kopen" resp. "Nu Nieuw") tijdens de duur van de aanbieding uitoefent (acceptatie).

 

2.4. Onverminderd eventuele wijzigingen die eBay in haar archiveringspolitiek kan doorvoeren, zal de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst voor een duur van 90 dagen als eBay-website opgeslagen worden. Het is mogelijk om deze tekst te bekijken onder het respectievelijke eBay artikelnummer. Met behulp van de printfunctie van de browser is het afdrukken van de website mogelijk.

 

2.5. De technische stapppen die leiden tot het sluiten van de overeenkomst, de technische middelen voor het herkennen en het wijzigen van invoerfouten en het bevestigen van de toegang van elektronische verklaringen omtrent de overeenkomst zijn afhankelijk van de maatregelen, die eBay ter beschikking stelt. 

 

2.6. De klant verklaart en garandeert dat hij/zij in het kader van huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, gebonden is en blijft door de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst met eBay en dat hij/zij BAMBINO WORLD vrijwaart en schadeloos stelt ingeval van een bewezen toerekenbare inbreuk op deze Gebruikersovereenkomst.

 

§ 3 Prijzen

Behoudens toepassing van artikel 4.1, zijn alle (vaste) prijzen resp. hoogste biedprijzen voor de aanbiedingen zonder uitzondering totaalprijzen - d.w.z. alle prijscomponenten, inclusief eventuele belastingen (indirecte belasting zoals belasting over de toegevoegde waarde) of andere heffingen, zijn inbegrepen.

 

§ 4 Levering- en verzendkosten

 

4.1. Alle prijzen zijn - indien niets anders werd overeengekomen - inclusief verpakking maar zonder eventueel toepasselijke kosten voor transport, port (verzending en bestelling), borg, verzekering en muntconversie.

 

4.2. In de aanbiedingen worden de portkosten vermeld, die door de klant dienen te worden betaald. Als u meer producten bij ons wilt kopen, dan kunt u al van tevoren de gecumuleerde portkosten berekenen. Indien het maximaal toegelaten gewicht en de meting op de transportband van de leverancier niet wordt overschreden, is een gemeenschappelijke verzending mogelijk: bijvoorbeeld als het gewicht van de verzending meer dan 31,5 kg weegt, moeten wij de goederen in 2 verschillende pakjes versturen; meer dan 63 kg in 3 pakjes etc. De kosten voor het verpakken, het verzenden en het bestellen worden berekend volgens onze levering en portkosten, die in de aanbiedingen worden vermeld.

 

§ 5 Betalingsvoorwaarden

 

5.1. De betaling dient te geschieden binnen 8 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst - d.w.z. na het uitoefenen van de optie „Nu-Kopen" of na het uitbrengen van het hoogste bod in het kader van een online-veiling door de klant. 

 

5.2. De betaling dient verplicht in Euro te geschieden en kan enkel met de betaalmethodes geschieden, die op de aanbieding worden vermeld. Indien de koper dit niet respecteert, zullen hem/haar alle kosten die daaruit voortvloeien ten laste worden gelegd.

 

Indien en enkel in het gval dat BAMBINO WORLD toestaat dat er met een kredietkaart betaald wordt, aanvaardt de klant dat hij/zij een onherroepelijke machtiging verleent aan BAMBINO WORLD om het kredietkaartnummer te debiteren ten belope van de overeengekomen prijs uiterlijk na het verstrijken van de verzakingsperiode.

 

5.3. Indien de IBAN /BIC codes correct worden gebruikt, kan men binnen de EU geld overmaken tegen binnenlands tarief. De koper dient de commissies en kosten te betalen, die door het overmaken van geld vanuit of naar het buitenland ontstaan.

 

5.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn voorzien in artikel 5.1, zal de toepasselijke wettelijke vertragingsrente van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aangerekend worden ten laste van klant.

 

§ 6 Levering

 

6.1. De levertijd bedraagt  - indien niets anders werd overeengekomen - 7 werkdagen  nadat BAMBINO WORLD de betaling heeft ontvangen. In de regel geschiedt de levering meteen nadat BAMBINO WORLD de betaling heeft ontvangen. BAMBINO WORLD kiest de transporteur uit, maar onder voorbehoud van de keuze van de snelste en goedkoopste verzending.

 

6.2. Ingeval van omstandigheden die buiten de controle van de partijen liggen, wordt de levertijd verlengd met de duur van de verhindering. Onder deze omstandigheden wordt b.v. verstaan alle gevallen van overmacht, bedrijfsstoringen die niet te voorzien zijn, het ingrijpen van autoriteiten, vertraging van het vervoer en van de douaneaangifte, transportschadegevallen, het ontbreken van belangrijke onderdelen voor de productie en arbeidsconflicten.     

 

6.3. De levering geschiedt op een door de klant bij eBay opgegeven adres. De klant verzekert dat de bij eBay opgegeven adres juist en compleet is. De klant draagt de eventuele kosten voor een foute bezorging die op grond van het opgeven van een onjuist adres zijn onststaan. 

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan BAMBINO WORLD verschuldigd is, heeft voldaan.

 

§ 8 Verzakings- en ontbindingsrecht en -gevolgen

 

8.1. Wanneer de klant een consument is, kan hij van een gesloten overeenkomst met BAMBINO WORLD via het eBay portaal binnen de periodes, die in punt 8.2 worden genoemd, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief afzien. Het is voldoende, wanneer de schriftelijke verklaring tot verzaking van de overeenkomst binnen deze termijn wordt teruggestuurd aan BAMBINO WORLD.

 

8.2. De verzakingstermijn bedraagt zeven werkdagen, dit will zeggen alle kalenderdagen behalve zon- en feestdagen. De verzakingstermijn begint bij overeenkomsten over levering van goederen te lopen op de dag waarop deze bij de klant zijn aangekomen, bij overeenkomsten over het verlenen van diensten op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Indien de termijn verstrijkt op een zon- of feestdag, zal deze tot de eerstvolgende werkdag verlengt worden.

 

8.3. Er bestaat geen recht tot verzaking bij overeenkomsten inzake:

 

§         dienstverleningen, waarmee men met instemming van de klant conform de overeenkomst binnen zeven werkdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst moet beginnen of is begonnen,

§         goederen, die op verzoek of volgens de specificaties van de klant op maat werden gemaakt, die een duidelijk  persoonlijk karakter hebben, of die door hun aard of op basis van hun toestand niet in aanmerking komen voor terugzending, die snel bederven of verouderen,

§         audio- of video-opnames of computer-programmatuur, waarbij de verzegelde verpakking van deze goederen door de consument werd verbroken,

§         kranten, (geïllustreerde) tijdschriften en magazines;

 

8.4. In het geval van terugtreding wordt het aankoopbedrag in zijn ge-heel teruggestort binnen 30 dagen na uitoefenen van de verzaking door de consument inzoverre BAMBINO WORLD de door de besteller teruggestuurde goederen in de originele verpakking en onbeschadigd ontvangen heeft. Goederen die in pakjes kunnen worden vervoerd, dienen door de consument te worden teruggestuurd; goederen die niet in pakjes kunnen worden vervoerd, worden door BAMBINO WORLD bij de consument opgehaald. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

 

8.5. BAMBINO WORLD is op elk moment gerechtigd om de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder enige plicht tot schadevergoeding jegens de klant, in de hiernavolgende gevallen:

 

§         ingeval van niet volledige betaling door de klant van minstens één factuur binnen een periode van 30 dagen na het afsluiten van de overeenkomst;

§         ingeval van een bewezen toerekenbare inbreuk van de klant op de Gebruikersovereenkomst met eBay en/of van deze Algemene Voorwaarden;

 

§ 9 Garantiebepalingen

 

9.1. De klant dient de goederen te controleren op volledigheid, juistheid of schade na ontvanst en eventuele schades binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst te reclameren. Een overtreding van deze plicht leidt niet tot een beperking van de wettelijke garantierechten van de klant. 

 

9.2. Bij schade aan goederen zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepsassing.  Bij schade, die door een verkeerd gebruik of foute behandeling van de producten door de klant is ontstaan, is er geen sprake van garantie. Hetzelfde geldt voor normale afslijting. 

 

9.3. Eventuele garanties van de producent die in de aanbieding worden vermeld, verplichten uitsluitend de producent. Een eigen overname van de garantie door  BAMBINO WORLD is uitgesloten.

 

9.4. De op de afbeeldingen van de producten getoonde kleuren en de grootte kunnen op grond van de resolutie en grootte van de foto's van het daadwerkelijke uitzicht van de geleverde producten afwijken. Indien het bij de geleverde goederen om goederen gaat die zijn afgebeeld en aan de vermeldingen in de aanbieding voldoen, dan zijn deze goederen geleverd overeenkomstig de overeenkomst

 

9.5. Indien de goederen een schade vertonen, staat het BAMBINO WORLD vrij om binnen een redelijke termijn de schade te repareren ofwel een vervanginglevering uit te voeren.  

 

9.6. De bepalingen van artikel 9 doen in geen geval afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant in het licht van de toepasselijke nationale wetgeving, hierbij inbegrpen alle wettelijke rechten als consument.

 

§ 10 Productaansprakelijkheid

Bij veiligheidsgebreken aan de geleverde goederen die aanleiding geven tot schade in een oorzakelijk verband zijn de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van kracht.  Schade die mede of uitsluitend door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is ontstaan, komt niet in aanmerking voor enige schadevergoeding. .

 

§ 11 Bescherming van de privacy en toestemmingsverklaring

 

11.1. De klant verklaart dat hij op grond van de Gebruikersovereenkomst het Privacybeleid  van eBay heeft aanvaard en stemt in met het feit dat BAMBINO WORLD zijn/haar persoonsgegevens zoals b.v. naam, adres, e-mail, telefoonnummer en leveringsadres mag opvrageb en verwerken bij het uitvoeren van deze overeenkomst. Deze gegevens worden door BAMBINO WORLD, verantwoordelijke voor de verwerking die het bestand zal houden te IZ NÖ-Süd, Straße 2, M7, 2355 Wiener Neudorf, Oostenrijk, opgeslagen en bewerkt. BAMBINO WORLD gebruikt deze gegevens op grond van de wettelijke machtiging om de bestelling uit te voeren en voor haar eigen klantenbeheer- en marketingdoeleinden. De klant stemt uitdrukkelijk in met het feit dat al zijn gegevens door BAMBINO WORLD worden gebruikt voor eigen (direct) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van e-mails voor reclamedoeleinden. De klant kan zich te allen tijde  per e-mail aan info@bambinoworld.eu worden kosteloos verzetten tegen de verwerking voor (direct) marketingdoeleinden.

 

11.2. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomsten die op de online marktplaats eBay werden gesloten en voor een toekomstige klantendienst bewerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens kunnen enkel in het kader van de afwikkeling van de koop en de dienst naverkoop door het gebruik van de diensten van ViA-Online GmbH (www.afterbuy.de) gevestigd te Kimplerstr. 296,

 

D-47807 Krefeld (Duitsland) aan derden doorgegeven. ViA-Online GmbH gebruikt de gegevens alleen als dienstverlener in opdracht en volgens de instructie van BAMBINO WORLD voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor enige andere doeleinden.  

 

§ 12 Bevoegde rechtbank

Behoudens hetgeen hierna bepaald is, zijn de rechtbanken in Wenen (Oostenrijk) bij uitsluiting van alle anderen bevoegd uitspraak te doen over geschillen omtrent deze overeenkomst.

 

Wanneer de klant een consument is (d.w.z. optreedt met het oog op een gebruik dat niet als bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd), kan deze alle rechtsvorderingen tegen BAMBINO WORLD naar keuze brengen voor de bevoegde rechtbank in Wenen (Oostenrijk) dan wel voor de bevoegde rechtbank van de plaats waar de consument woonplaats heeft. Wanneer de klant  een consument is, zal BAMBINO WORLD alle rechtsvorderingen tegen de klant voor de rechtbank van de plaats waar de klant woonplaats heeft, brengen.

 

§ 13 Diversen

 

13.1. Alleen het Oostenrijkse recht is van toepassing op de relatie tussen de klant en BAMBINO WORLD met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het UN-Koopverdrag. Ingeval de klant echter een  consument is, kan laatstgenoemde zich niettegenstaande deze rechtskeuze, naar eigen keuze ook beroepen op de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfsplaats heeft..   

 

13.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen beide partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

13.3. Alle gewone communicaties (inclusief klachten) van de klant bestemd voor BAMBINO WORLD kunnen gericht worden via email: info@bambinoworld.eu, per fax: 0043 125 367 227279 en/of per post op volgend adres BAMBINOWORLD.EU GmbH , Czerninplatz 4, 2401 Wien, Oostenrijk.