Hartelijk welkom bij Bambino World!
Start > Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website

 

stand september 06 / versie 1.01

Toepassingsgebied

Het gebruik van de Bambino World Handels GmbH 1050 Wien - Schönbrunner Straße 59-61 Büro 02, Oostenrijk („Bambino World") onder www.bambinoworld.at alsook de op www.bambinoworld.eu  aangeboden diensten is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden („Voorwaarden"). Indien u niet reeds op andere wijze uitdrukkelijk met deze voorwaarden akkoord bent gegaan, accepteert u deze met het gebruik van de website. Gaat u niet akkoord met de voorwaarden, dan is het verder gebruik van de website verboden. 

Bambino World behoudt zich het recht voor te allen tijde de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De op dat moment geldende versie van de voorwaarden wordt met een verwijzing naar de versie op de website gepubliceerd onder de rubriek "Gebruiksvoorwaarden". U bent verplicht deze rubriek regelmatig te bezoeken. Met het gebruik van de website na publicatie van wijzigingen gaat u akkoord met de nieuwe voorwaarden. 

Omvang van de diensten, disclaimer

Bambino World stelt op de website een onlineshop ter beschikking. Bambino World heeft de inhoud van de website zorgvuldig samengesteld. Met het oog op de veelheid aan gegevens en de bestaande risico's van het internet is het echter onmogelijk, schrijffouten, ingrepen van derden of fouten uit te sluiten. Het is daarom niet uitgesloten, dat afzonderlijke gegevens niet actueel, volledig of juist zijn. Bambino World kan zich daarom niet aansprakelijk stellen voor de actualiteit, volledigheid of juistheid van de online beschikbaar gestelde gegevens. Mocht u een fout ontdekken, dan kunt u deze melden aan info@bambinoworld.eu. Wij zullen ervoor zorgen dat deze snel verholpen wordt.

Bambino World kan geen storingsvrije beschikbaarheid van de website of bepaalde servercapaciteiten garanderen. Er dient daarom met tijdelijke verbindingsonderbrekingen te worden gerekend. Bambino World behoudt zich het recht voor, op elk moment onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, ook wanneer deze leiden tot onderbrekingen van diensten. Ook is het Bambino World toegestaan de op de website aangeboden diensten te allen tijde - ook zonder aankondiging vooraf - tijdelijk maar ook duurzaam, geheel of gedeeltelijk stop te zetten. 

Verantwoordelijkheid voor links

Bambino World maakt erop attent, dat zij geen invloed heeft op de inhoud en vormgeving van gelinkte internetaanbiedingen. Bambino World eigent zich de inhoud van gelinkte websites niet toe. Bambino World stelt zich dienovereenkomstig niet aansprakelijk voor de inhoud, de juistheid en de actualiteit van gelinkte internetaanbiedingen. 

Gegevensbescherming

Bij gebruik van de website worden voor statistische doeleinden algemene gegevens en informatie van u verzameld (toegangscijfers, downloadcijfers van bepaalde documenten, herkomstland van de user). De uit deze gegevens verkregen statistieken dienen ertoe, de website overeenkomstig de behoeften van de user beter vorm te kunnen geven. Persoonlijke gegevens worden in deze samenhang noch verzameld, noch kunnen deze uit de statistieken worden afgeleid. Bambino World heeft het recht, de anonieme statistieken ook aan derden verder te leiden.

Om een gemakkelijk gebruik van de website mogelijk te maken werden hiervoor ook cookies ingezet. U geeft nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van deze technologie. Het staat u vrij, door daartoe strekkende instelling van uw browser cookies slechts in uitzonderingsgevallen toe te staan of geheel te weigeren. Uit technische gronden kan bij weigering van cookies het gebruik van de website of afzonderlijke diensten niet of slechts beperkt mogelijk zijn. 

U gaat ermee akkoord, dat mogelijke door u aan Bambino World overgedragen gegevens voor boekhoudkundige doeleinden alsook voor interne marktonderzoek- en marketingdoeleinden mag worden verzameld, bewerkt, opgeslagen en gebruikt. Deze gegevens worden door Bambino World gebruikt om aan wettelijke bepalingen voor de afwikkeling van het betalingsverkeer te voldoen en voor reclamedoeleinden. U gaat hiermee bovendien nadrukkelijk akkoord met de toezending van reclamemateriaal door Bambino World aan het door u opgegeven E-mailadres. De toestemmingen voor gegevensverwerking en het toezenden van reclamemails kunt u te allen tijde - ook afzonderlijk - per  E-mail aan  info@bambinoworld.eu herroepen.

Auteursrecht

© Copyright 2006, Bambino World Handels GmbH; alle rechten voorbehouden

De op de website opgenomen elementen zoals teksten, afbeeldingen, grafieken alsook de vormgeving en structuur van de website en de inhoud en de structuur van de aan de onlineshop ten gronde liggende gegevensbank zijn onderworpen aan het auteursrecht en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze elementen mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Bambino World niet worden verveelvoudigd, bewerkt of verwerkt. 

Overeenkomst rechtskeuze en rechtsgebied

Alle in samenhang met het gebruik van de website ontstane geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse materiële recht met uitzondering van de verwijzingsnormen. 

Als rechtsgebied voor alle zich direct of indirect uit het gebruik van de website ontstane geschillen, inclusief de kwestie van de toepasbaarheid van de voorwaarden, wordt uitsluitend de voor 1010 Wenen plaatselijk en zakelijk bevoegde Oostenrijkse rechtbank overeengekomen. Voor consumenten in de zin van het Oostenrijkse KSchG geldt deze overeenkomst slechts voor zover deze niet in Oostenrijk woonachtig zijn en noch een gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk hebben, noch hier werkzaam zijn.